«IZVESTIYA IRKUTSKOGO GOSUDARSTVENNOGO UNIVERSITETA». SERIYA «POLITOLOGIYA. RELIGIOVEDENIE»
«THE BULLETIN OF IRKUTSK STATE UNIVERSITY». SERIES «POLITICAL SCIENCE AND RELIGION STUDIES»
ISSN 2073-3380 (Print)

List of issues > Series «Political Science and Religion Studies». 2018. Vol. 23

Regional Conditions of Social Activity of Civil Initiatives

Author(s)
S. S. Anosov
Abstract
The conditions, motivations and mechanisms of participation of the people of the Irkutsk region in civil initiatives are considered. Levels of social activism of citizens have been revealed, as well as the prospects for the development of social and political capital in the regional community.
For citation:
Anosov S.S. Regional Conditions of Social Activity of Civil Initiatives. The Bulletin of Irkutsk State University. Series Political Science and Religion Studies. 2018, vol. 23, pp. 47-54. https://doi.org/10.26516/2073-3380.2018.23.47 (in Russian)
Keywords
social activity, civic initiatives, region, civil society, solidarity
UDC
References

1. Gordienko A. Territorialnoye obshchestvennoye samoupravleniye v mestnom soobshchestv [Territorial Public Self-Government in the Local Community]. Novosibirsk, Administrativnoye Publ., 2005, 230 p. (in Russian)

2. Makogon T.I., Syrov V.N. Sotsialnaya organizatsiya mestnogo samoupravleniya: monografiya [Social Organization of Local Government]. Tomsk, Kursiv Publ., 2008. 148 p. (in Russian)

3. Polyushkevich O.A. Sotsiokulturnaya solidarnost: monografiya [Sociocultural Solidarity]. Irkutsk, Publishing house of the ISU, 2011, 221 p. (in Russian)

4. Polyushkevich O.A. Ideologicheskiye resursy sotsiokulturnoy solidarnosti [Ideological Resources of Sociocultural Solidarity]. Gosudarstvennoye upravleniye. Elektronnyy vestnik, 2017, no. 64, pp. 217-230. (in Russian)

5. Popova M.V. Simvolicheskoye konstruirovaniye territorial’noy identichnosti (na primere toponimiki Irkutska) [Symbolic Construction of Territorial Identity (on the Example of Toponymy of Irkutsk)]. Urbanistika, 2017, no. 3, pp. 117-134. (in Russian)

6. Skudenkov V.A. Liderstvo i sotsialnoye razvitiye [Leadership and Social Development]. Sotsial'no gumanitarnyye znaniya, 2013, no. 2, pp. 180-184. (in Russian)

7. Treskin P.A. Obshchestvennyye organizatsii kak sotsialnyy kapital regiona [Public Organizations as a Social Capital of the Region]. Gosudarstvennoye upravleniye. Elektronnyy vestnik, 2017, no. 64, pp. 263-277. (in Russian)


Full text (russian)