«IZVESTIYA IRKUTSKOGO GOSUDARSTVENNOGO UNIVERSITETA». SERIYA «POLITOLOGIYA. RELIGIOVEDENIE»
«THE BULLETIN OF IRKUTSK STATE UNIVERSITY». SERIES «POLITICAL SCIENCE AND RELIGION STUDIES»
ISSN 2073-3380 (Print)

Archive

List of issues

Vol 45

2023

Vol 44

2023

Vol 43

2023

Vol 42

2022

Vol 41

2022

Vol 40

2022

Vol 39

2022

Vol 38

2021

Vol. 37

2021

Vol. 36

2021

Vol. 35

2021

Vol. 34

2020

Vol. 33

2020

Vol. 32

2020

Vol. 31

2020

Vol. 30

2019

Vol. 29

2019

Vol. 28

2019

Vol. 27

2019

Vol. 26

2018

Vol. 25

2018

Vol. 24

2018

Vol. 23

2018

Vol. 22

2017

Vol. 21

2017

Vol. 20

2017

Vol. 19

2017

Vol. 18

2016

Vol. 17

2016

Vol. 16

2016

Vol. 15

2016

Vol. 14

2015

Vol. 13

2015

Vol. 12

2015

Vol. 11

2015

Vol. 10

2014

Vol. 9

2014

Vol. 8

2014

Vol. 7

2014

Vol. 1

2013

Vol. 1

2012

Vol. 2

2011

Vol. 1

2011

Vol. 2

2010

Vol. 1

2010

Vol. 1

2009

Vol. 1

2008

Vol. 1

2007