«IZVESTIYA IRKUTSKOGO GOSUDARSTVENNOGO UNIVERSITETA». SERIYA «POLITOLOGIYA. RELIGIOVEDENIE»
«THE BULLETIN OF IRKUTSK STATE UNIVERSITY». SERIES «POLITICAL SCIENCE AND RELIGION STUDIES»
ISSN 2073-3380 (Print)

Contacts

Irkutsk State University, Department of Political Science, History and Regional Studies, Karl Marx Str., 1, Irkutsk, 664003, Russia
Tel./fax: +7 (3952) 24-39-95
E-mail: izvestia_polit@isu.ru
Website: http://izvestiapolit.isu.ru/en
Editor-in-Chief: Dr. Sci. (Hist.), Prof . Yu. A. Zulуar
Assistant Editor: Cand. Sci. (Polit.), Assoc. Prof. R. Yu. Zulyar