«IZVESTIYA IRKUTSKOGO GOSUDARSTVENNOGO UNIVERSITETA». SERIYA «POLITOLOGIYA. RELIGIOVEDENIE»
«THE BULLETIN OF IRKUTSK STATE UNIVERSITY». SERIES «POLITICAL SCIENCE AND RELIGION STUDIES»
ISSN 2073-3380 (Print)

Subscription

The journal «Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta». Seriya «Politologiya. Religiovedenie» («The Bulletin of Irkutsk State University». Series «Political Science and Religion Studies») is available in print by subscription.

Subscription index of the journal in the United Catalogue «Pressa Rossii» («Press of Russia») is 40782.